روغ څرخ

اسپرجيلوسس نظراندازکول

اسپرجيلوسس علاج کیږۍ دمارغانوهسپتال کۍ په محفوظ دڼنی معائنه په انډوسکوپۍ-
اسپرجيلوسس علاج کیږۍ دمارغانوهسپتال کۍ په محفوظ دڼنی معائنه په انډوسکوپۍ-

داعآ مه بیمارۍ اکثر مارغان مرګ ته اوړې چۍ نخۍ دادۍ، ساه درنیدل،سم نه الوتلل،بیا بیا اولټې کول،خوراک کمول،وزن کمیدل، او شنه غُل-اسپرجيلوسس کیږې چۍ کله مارغه ساه باندې مرخيړى عنصرتیرکۍ کُم په هوا کۍ او په زمکه موجود وۍ- دمرخيړى عنصر چۍ پپوس ته اورسې نو مرض جوړکۍ- اسپرجيلوسس علاج په شروع وخت کۍ کیږۍ خواسان نه وۍ- دا ښه پوهه ده چۍ خپل نوۍ مارغه له اسپرجيلوسس بیمارۍ له پاره معائنه اوکړۍ او تاسو که پوهیږۍ چۍ ستاسو تیار مارغه اسپرجيلوسس بیماردے، نو زر یے دځناورانو ډاکټر له اورسۍ-

مارغانو ته خطر ده اسپرجيلوسس په کال کښے هرکله چۍ بیمار وۍ، کمزورے وۍ، یا ډیردباو کښے وې- دباو پیدا کیږۍ چۍ کله مارغه په تیاره کښے،نمې کښے،یا ګرمه ستانه کښے، په دوړه کښے، تازه هوا نه داخلیدل او په تیاریۍ کښے کم خوراک باندۍ او په اوږد په ګهنټو سفر باندۍ خصوصۍ دموسم په بدلیدو سره-

اسپرجيلوسس دبچاو د پاره، خپل مارغه صفا ځاۍ، دباونه بچ ساتې، برابر خوراک ورکوۍ هډوکو او بنړو او سرمنۍ سره، کله هم روغ مارغه بیمار سره یوځاۍ ستانه کښے مه ساتۍ-

کشت کښے سراتوسپیکیولوم

 تجربه کارځنآورانو ډاکټرپیدا کولےشې پپوس چينجو اګۍ په ساه غونډال کۍ نمونه حاصلول په اېنډوسکوپي
تجربه کارځنآورانو ډاکټرپیدا کولےشې پپوس چينجو اګۍ په ساه غونډال کۍ نمونه حاصلول په اېنډوسکوپي

شمالې عرب ملکونه یوغټه بیمارې په مارغانو کښے د ځیګرچینجې دے، چې ورته وائې سراتواسپیکیولوم چې پیدا کیږې په پپوس کښے- دا چینجے عام دے مختلف موسمې علاقو کښے او ځنګلې څرخانو ته عمومََا خپلې علاقے نه لګیدلےوې- داچینجے لګې یا ښکار نه چې کوم ده خوړلے وې- دا چینجے راوان شې خیټې نه پپوس ته او لوئے شې لکه دمیچې غټ چینجے تل ۲۰سې ایم-

په یوڅوچینجوکیدے شې هیڅ قسم علامات نه وې، خوزېات تعدادجوړوې ساه بیمارې، اولټې، ښه نه الوتل او خطرناک ګزک په پپوس کښے- د دې چینجې موندل اسان نه وې، ځکه د دوې اګۍ په غلو کښے نه رازې- ښه طرېقه چینجوموندل انډوسکوپې ده، کوم طرېقه کار او حفاظتې لار ده- دمارغه دڼه وجودکتلوله که چینجې وې، دوې لرکیدے شې په اغه وخت سره، دارو په احتیط به ورکې، ځکه مړ چینجے ګزک جوړولے شې که په انډوسکوپې لرنه شې-

د خپوغونډانونه بچ کیدل

بازپالونکۍ له پوهیدل پکار دې ځپو تلۍ غونډان کیدو باندې اوعلاج اوکړې نور بتر کیدو نه مخکښې څنګه چۍ دمارغه ځپه
بازپالونکۍ له پوهیدل پکار دې ځپو تلۍ غونډان کیدو باندې اوعلاج اوکړې نور بتر کیدو نه مخکښې څنګه چۍ دمارغه ځپه

د خپوغونډان جوړېږې پړسوب او په زور سره په خپو تلو کښے او زېاتې سره دتلې سرمنه خرابیدل، رګونه او دخپو هډوکے د مارغه- درد په وجه مارغه خپه اوچته ساتې په ګرزېدو او ناسته کښے-او کیدے شې چې ښکار هم په نه شې کولے- غونډانو ځائې کیدے شې ګرم وې، پړسوب ئے کړے وې او کله پکښے واړه سورئې وې، او چاپړکې کړې وې او ورسره کولاو سورې جوړ وې خپو تلو کښے- او اوچته وې چې کله ورله ګوتې وړې-

ډېرو څیزونه په وجه دخپو غونډان وې، ورزش نه کولو، نا مناسب اډے، اوکمزورے خوراک، مائیکروب خپله ګزک جوړکړې زخم نه- پوښک تاوان نه بچ کیدودپاره ضرورې ده چې خپوغونډان اثرات ښکارېدوسره زرئے مارغانو هسپتال ته علاج دپاره اورسوې-

 
هرکله چۍ مارغه اډه بره نه دغه شان نرمه وۍ نوځپو تلۍ غونډان به نه وۍ
هرکله چۍ مارغه اډه بره نه دغه شان نرمه وۍ نوځپو تلۍ غونډان به نه وۍ

بحرحآل اختیآط ښه کار دے چۍ داوکو

• روزانه دمارغه خپه ګورې په منځمئې ګوتې اوچتولوباندې، دخپو تلې له مالش ورله کوې په ښه کرېم سره- او لوئې شوې نوکونه ئے برابر ساتې دځناورانو ډاکټرباندې-

• برابر او پوره خوراک ورکوې دځناورانو (مږه، وړې مرغې) بنړو او هډکوسره-

• ورزش ېقینې کې په ښکار موسم کښے، اډې نه پرانستې ساتې چې کولاوالوتےشې په ستانه کښے کرېز دوران کښے، او ورکړې ورله ښوښه دمختلفواډو او ورسره کاږه سخت ږاېونه هم-