تيار څرخ

ځنآورانو ډاکټر ته تلل-

د مارغانو کلينک دوره
د مارغانو کلينک دوره

که تاسواوۍ دروغ څرخ څانګه،تاسوته به پته اولګۍ چۍ څنګه ځناورانوډاکټرستاسومرسته کوۍ څرخ له، اومارغانو هسپتال په صفه کښے دمارغانو پوهیدونکۍ فهرست شته-مونږه سره اړیکن کۍ داسۍ هسپتال چۍ فهرست کښےنه دۍ-مونږه ټولوله پکار دۍچۍ یوځاۍ مرسته چۍ ځنګلۍ څرخ له او تیارمارغه له اوکړو-

بله خه وجه ځناورانوډاکټرله دتللوسره ستاسو دنوۍ څرخ نورمعلومات ترلاسه کیږۍ- دومره دیرتحقیق سره شروع کول ځنګلۍ څرخانو مرسته به کیدےشۍ چۍ ستاسوپه ملک کښے ځناورانوډاکټرنوے خبرپیدا کړۍ-کیدےشۍ چۍ څه مارغانوکښے مایکروچپس وۍ کوم دوۍ ته جاله کښے اولګۍ- که وړه بنړه او که سه نمونه ترلاسه شۍ ډې این اے تحقیق دپاره چۍ ستاسودامارغه دکوم ځاۍ دے-

چې کله د ځناورانو ډاکټر ستا نه دغه معلومات ستا د څرخ اخلې، د هم مرسته کې ځنګلې څرخانوله- که مونږه پوهیګو چې کوم ځاې تیار ځنګالې څرخ ساتلے کیده، مونږه د هم پوهیږو چې کومې علاقې ضرورې دوې چې بچ کړے شې او نقصانې دې د مارغانو بچاو دپاره او مخکښے مزیدارې دپاره-

په حفاظت څرخ الوزول

څرخ حفاظتې بندونه سره ( غټیدو دپاره کللیک که)
څرخ حفاظتې بندونه سره ( غټیدو دپاره کللیک که)

څرخ ډیر ښائسته دښکارملګرےوۍ،مونږ نه سوا تیزنظرلرۍ-خپل ښه بندونه سره،چۍ کوم کښےمارغه ته انختیدو هیڅ یره نه وۍ- دا ډیره ضرورۍ ده چۍ مارغه اختیاط سره والوزۍ ځکه چۍ په ځنګل کښے په سوه نومړه دۍ، برقۍ آلاتواوتارونونه، ځصوصآ چۍ کوم ځاۍ نور دناستۍ ځایونه نه وۍ-

اختیاط کوۍ چۍ کوم ځاۍ کۍ وېشتلو والا ښکارېان وې- او هغه خلکونه کوم کونترې ساتې-دوې دواړه ېوبدقسمته حادثه جوړولے شې- کونترې مارغه لرې بوتلے شې نقصانې ځاۍ ته- د دوې داسې قیصې دې چۍ الوتې دۍ سړک باندې دګاړو په منځ کۍ دتختې دپره، چۍ کوم مارغه ورپسې وې هغه دپاره دمرګ وې- بیا هم که مارغه کونتره اونسې، دا ښه خوراک نه دے، ځکه چې کونتره کښے قسمه قسم مرضونه وې چې کوم مارغه ته لګیدے شې-

ځنګلې ګرګس هم غټه مسأله دا مارغانوته- خصوصأ چې کله روښانې کوې سحرناوخته نمرته- دغه وخت کښے ګرګس حمله کولے شۍ- او مارغه سره په زمکه باندې ښکار ته هم سپے لانجه جوړولے شې-

مارغان پریښودل

آیا ستاسوڅرخ پریښدو دپاره صیح دے؟
آیا ستاسوڅرخ پریښدو دپاره صیح دے؟

پخوا به هرځاۍ بازپالونکې به خپل تیار مارغان ښکار نه پس پریښودل- دا یو ښه ثقافت دے، دغه مارغه ښه اوساتې، ښه ښکار ورسره اوکړې اوبیاے په اختیاط پریږدې، دا لکه چې ځنګل نه قرض واخلې، او دا هم مرسته د پائیدو او بچې ښه کولو کښے ځنګلې نه، دا ضرورې دا بازپالانکوله چې کوم ډیرخیال کوې مارغانواوبازونوله په ځنګل کښے-

په برطانیه کښے چې کله ځنګل ختم کړے شی او بازونه ختمیدو حد ته ښکار شول، نو باز پالونکو یوا لار اختیار کړه چې بل ملک نه به ےباز ښکار له راوستو او بیابه ے پریښوده، چې کوم دا سوه نو جوړو کښے آباد شول- دغه شان ډیرو ملکونو کښے، بازپالونکې مارغان نه باچې کې او بیا ے پریږدې چې دوې بیا اباد شې چرته زهر د دوې ا بادې ختم کړے وه- دوې دیر کامیاب دې په ډیرو نسلونو کۍ کوم کښے ډیره مشهوره بارې ده-

ثقافتې بازدارې حوصله ورکې د مارغانو ګیرول بازپالونکوته او مرستا ورکړې د دوې مطالعه ته- ساده هدایات موجود دې آۍ-اے-ایپ ویب سائیټ (ښکته لنک اوګوره) چې مد د ورکۍ مارغانو پریښودو کوم د ځنګل دې، چې کله تاسو ښه خوندناک ډیر ښکاردوې سره اوکړه او بیا د دوې وخت راغلے چې دوې خپل خاندان پخپله جوړ کړې ښه مطمئین شه چې کله پرېږدې په محفوظ علاقه کښے ،چې سنګه به ته ښکار دپاره استمالول- (بره اوګوره)

د انټر نيټ پاڼه