باز پالونکۍ

تحقيق د بازپالونکو

ېو ټولونه وړومبے ارګوس رېډېو نخه څرخ دپاره دومره وړوکے-
ېو ټولونه وړومبے ارګوس رېډېو نخه څرخ دپاره دومره وړوکے-

باز پالونکې کئې ۲۵کالونه ځنګلې څرخ باندې تحقیق- مخکښے به مطالعه کوله د ځناورانو ډاکټرانو، چه به د شمار رېکارډ ساته د بیمارو او د علاج چې کوم به نوې مارغه کښے وو- دوې به مارغه ته نخې دپاره په اختیاط مائیکرو چپس لګولو، وړومبې ډاکټرې ریکارډ دپاره او نوربه ئے کړآ لګول خپې ته ځنکل دپاره- بازپالونکو هم ازده کړه د مارغانو د نسل ګیرې چل په خپل ځاې کښے او بیا ئے هلته پریښودل چرېه ځنګلې ابادې ختمه شوې وه-

رېډېو ټرانسمیټر په مارغانو باندې بازپالونکو مخکښے نه کوو، تقربََا ۵۰کاله مخکښے شمالې امرېکه کښے وړومبے استمالیدوټرانسمیټر چه کوم به سیاره سره کارکوو-خومخکښے به دا استمالیدل په میلوګانو باندې او بیا واړه شول ګرګسانو دپاره بیا دوې تحقیق اوکه نور ئے واړه کړل د مارغانو دپاره- دا ټوله مرسته دبازپلونکو وه دمارغانو بچاودپاره تحقیق اوکړو-

ڼن تاسو مرسته کولے شې په نور ډېر ځاېونوپيداکولو کښے کوم ضرورې دې ځنګلې څرخانوله اوتاسو ملاتړ کولے شې په سیارې باندې معلولودپاره چې کوم به د دوې نسل ګیرې علاقې نه او د هجرت تګ به ښائي- ته هجرت صفے نه نور معلومات اغستے شې-

مطالعه په نخو او په نیولو باندې

نخه چوز مارغه ته دمائکروچپس
نخه چوز مارغه ته دمائکروچپس

البته ۴۰۰۰ کالو نه بازپالنکو مختلف ماغانو نیولو چلونه ازده کړل- ۲۰کالو نه بازپالونکو عماراتو له کار کوو په قازقستان کښے څرخانو په جالو او لګولا به ئے ورته دواړه کړې او مائیکروچپس چې کوم نه به رېکارډ ترلاسه کیدو به مارغانو هسپتال او نیولو والو نه، دې نه به ملاوېده اندازه چې سومره چوز څرخان به قازقستان نه بازدارې له اغستے شول-

په سعودې عرب کښے کار چالو کړے دے مارغانو نیولو والو ریکارډ نه چې کوم به د مارغانو په ابادې باندې اندازه لګې- دا ېو خوشحالئې سوچ دے، کوم به د نخو او دنیولو نه د ابادې تعداد اندازه لګې- مثلاََ ۱۰۰ مارغان نخه شې او ۱۰ پکښې بیا اونیسلے شې، مونږ ته معلومه شې شوه چې ۱۰فیصد حاصل شول- او نوره هم مونږته معلومه شول چې ۱۰ نیولې څرخان نخو سره چو کوموو هغه ۲۰۰ نیولے شوې څرخان، نوبیا نخو کښے بالغ ۲۰ ځله وې، کوم جوړې ۲۰۰۰لوې شوې مارغانوو-

ځنکلې ابدې ډېرول

ډېکسن جالې بکس په منګولین غرېزه کښے
ډېکسن جالې بکس په منګولین غرېزه کښے

څنګه چې نورې ډېرې علاقې کوم کښے چې ښه ښکار اباد دې نسل ګیر څرخ له هلته بیا ښه دجالو علاقه هم وې- دادخوشحالئې کار ماحولیاتو اېجنسې ابو دبئې په منګولیا کښے کړےوو- چې کومې ن معلومه شوه چې ځنګلې څرخانو څه علاقه کښے جالې اوکړې، دتیلو ډرم ېوبل نه لرې ۱.۵کلومیټر اخې وو- ځنګلې څرخانو دبکس کښےنسل ګیرې وکړه او مقامې خلقوئے په هغه علاقو کښے مرسته اوکړه-

زېات نه زېات ۵۰۰۰ جالې بکسې اول نه اولګیدې، او ډېر پکښے څرخانو استمال کړل متواتر ډېر کالو نه اوس ېقرېبََا ۲۵۰۰ چوز څرخان لو ئږې دې بکس کښے داښائې چې څنګه به ابادې جوړے کم به بازپاللولا پکار شې، نور هم دا طرېقه منلےکيږې څرخ نسل ګیرې کښے کوموعلاقو کښے مږه نقصانې وې زمیدار له- دېر د مږو خوراک به زاهرو استمال زمیندار له نه راولې-

Where Saker populations have disappeared, it is possible to restore them. In Asia, wild-caught Sakers that have been used for falconry are released annually under the Sheikh Zayed Falcon Release Programme. Captive-bred Saker Falcons have been released in several countries. A programme developed by Environment Agency Abu Dhabi led in 2018 to the first breeding of Sakers in Bulgaria for more than 20 years.