اندراج

اندراج نه پس تاسو ته به میلاوېږې پیغامونه د نوې معالومات او ښیګړې د بازپالونکې مرسته او دځنګلې څرخ دپاره-

مهربانې سره واچاوې خپل ائې میل پته چې کومې باندې مونږه تاسو ته راسیدے شو، سره د خپل نوم او ټیلیفون نمبر که ورکول غوړې-

کله څې ډېک کړې چې ټول ځاېونه، دباو کړې د اندراج بټن چې پوره کړې ، چې راوان کړې ساتې انداراجونه-

ثبت کړئ ۴ متن