زمونږ سره اړیکی

خپل پیغام مونګ تا په دۍ فارم باندۍ راولیږګا اوپه دلیږلو باټن باندې

زان ساره اوټاکۍ چې مونګ اغه مالوموت ته هرکلےواېوچه زمونګ مرستا کۍپکار شۍ، خپل جواب ته لګ صبر به کاوۍ-