اندټولونه پايله

نتیجه روستو سروے-

سروې پایله ۲
سروې پایله ۲

ستاسو د ټولو ډېره مهربانې چې چا تيرشوۍ کال سروے کښے مرسته کړې وه-په دې صفحه کښے وړومبے دری حصه داری ښائ چی کوم معلومات تا سو رکړی وه-نور معلومات ورسره پیژندګلی او وړمبی کال نتیجه او ګردان تاسو د پاره شته په دی صحفه کښی لاندي-

د تولو نه زیات جوابونه وړومبی حصه داری کښے ښائ چی پاکستان نه راغلی وو-او ډیرو خلقو سروے پورا کولو له ویب سائټ لیدل کړی وو-نتیجه يئ وه ؛ دوه کسان پاکستان نه په قراندازئ د سروے انعامونه اوګټل ، دوئم انعام په عرب امارات کښے او څلورم انعام په ترکمنستان کښی -چا چی تیرشوی کال مرسته نه وه کړی- مهربانی اوکړئئ چی نوی سروے مکمل کړئ-کیدے روان کال تاسو انعام اوګټئ-

 

دوئم حصه دارئ ښائ چی تقریبا ټول بازپالونکی او نیولو والا په عربو کښی بیائ مارعان ځناوارانو هسپتال نه خه صحت د پاره - ځکه چی روستو حصه داری په دی پانړه کښی ښائ لوئ ژوند د مارغانو په وړومبی د عربو په سروے کښی نور مارغانو هسپتالونه ښکاری چی پکار دی چی مرسته اوکړی بازپانکو سره په چین کښی شمالی افریقه کښی او پاکستان کښی پکار دی-

سروې پایله ۷
سروې پایله ۷
 

درئمه حصه داری ښائ باز پالونکی جنوبی مرکزی ایشیا او چین کښی زیات تر ځنګلی څرخان د ښکار نه پس پریږدی دوی اوسه پوری خپل خاندانی ثقافت ژوندے ساتی-

سروې پایله ۱۰
سروې پایله ۱۰

نتیجه محکښی سروے نه-

هرليکه په سومره بازپالنکۍ یو نه اووه مارغان ساتې
هرليکه په سومره بازپالنکۍ یو نه اووه مارغان ساتې

دا صفه ښې نتیجه د سروې چې ده کمې جوابونه دوه کاله مخکې په څلوېښت باز پالونکو عربو کښې ورکړې وو-

ډوې عمر اوسطََ اووه څلويښوو

نیم پکښۍ شلوکالونه زېات بازپالونکۍ دۍ-

يوولس پکۍ مارغان ساتل پرېښودل ځکه چۍ هغوي په علاقه ښکار ختم او

کم بازپالنکۍ چې فعال وۍ، طرف ته اندام ښودل کۍ چې سومره مارغان یو ساتې- يوولس بازپالنکۍ ساتل یومارغه، اويوولس ساتل دوه- دغسي یوسره زیات نه زیات شپږ دۍ، یوسره اووه دۍ

 
ليکۍ ښوول کۍ چې سومره مارغان دې بازپلنکۍ سره په يونه دوه کال،درې نه څلور کال،پنځه نه شپږکال،اووه نه اته کال،نونه لس کال، يوولس نه دوولس کال او نور اوږدیدل
ليکۍ ښوول کۍ چې سومره مارغان دې بازپلنکۍ سره په يونه دوه کال،درې نه څلور کال،پنځه نه شپږکال،اووه نه اته کال،نونه لس کال، يوولس نه دوولس کال او نور اوږدیدل

بازپالنکو نه هم پوښتل کۍ چې کم مارغه ټولونه اوږد ساتلے او- کښته اندام ښودل کۍ اکثره بازپالنکۍ ساتلۍ وې زاړه مارغان ته درېو نه څلورکاله، دغسي لسو پکۍ ساتل ترڅلورکاله او ېوپکۍ خپل خوښ ښکارملګرې ستل تر پنځه لس کله، چې څه مارغان تراوسه پورې ساتې، خوشپیتۍ فيصد پکۍ خرڅ کړل يوڅوپکۍ خوشې کړل او مړل شو-

د انټر نيټ پاڼه

تعرف د وړومبی کال نتیجه د ابوظهبی او جنوبی افریقه د مشارانو لاندی لیکلی مطلبئ نتیجی خولاسه-